Pricacyverklaring

Privacy verklaring Music Republic (versie 9 mei 2020)

 

Music Republic is een handelsnaam van Benedict Van Gansbeke.

Benedict Van Gansbeke, in de hoedanigheid van zaakvoerder, gevestigd op Vrezeveld 26,  9790 Petegem aan de Schelde, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

 

In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

 

Dit betekent dat wij of de verwerkers waarmee we samenwerken, in ieder geval:

 

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals bv boekhouding
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan u ons bereiken via info@musicrepublic.be of op het nummer 0472/341751.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

 

De persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Benedict Van Gansbeke/ Music Republic bijgehouden en verwerkt ten behoeve van het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld ivm boekhouding en BTW.

 

De administratie van onze bedrijfsvoering besteden wij uit aan ACT Boekhoudkantoor te Oudenaarde. Met deze firma hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Uw persoonsgegevens (naam, mailadres, … ) kunnen wij gebruiken voor eigen marketing doeleinden om u informatie te sturen over onze diensten. Wij vragen u hierbij wel om toestemming hiervoor.  Onze mailings voor promotionele doeleinden sturen wij initieel naar onpersoonlijke mailadressen van rechtspersonen (bv. info@xxx.be). Enkel wanneer we persoonlijke mailadressen willen gebruiken (bv. jan.janssen@xxx.be) hebben we daarvoor de toestemming van de geadresseerde nodig.

 

Voor onze mailings werken wij met de tool Mailchimp van het Amerikaanse Rocket Science Group LLC.

Mailchimp treedt hier als verwerker op. Een DPA (Data Processing Addendum) is opgenomen in de gebruiksvoorwaarden van Mailchimp.  

Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield en daarom is het toegestaan persoonsgegevens met Mailchimp te delen buiten de EU, in casu de VS.

 

Op onze sites gebruikt de webhosting firma JouwWeb functionele en analytische cookies waarvoor U om toestemming wordt gevraagd. Met de hostingfirma JouwWeb hebben wij eveneens een verwerkersovereenkomst die bij de gebruiksvoorwaarden hoort.

 

Verstrekking aan derden


Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden, met uitzondering van ons boekhoudkantoor (in het geval van klant of leverancier relaties-) en eventueel de mailingtool Mailchimp, doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

 

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Bewaartermijn


Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.`

 

Beveiliging van de gegevens


Wij en de genoemde verwerkers nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens


U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en u hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

 

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

 

U kunt ons bereiken via info@musicrepublic.be

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen  (info@illugraphix.be).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement


Benedict Van Gansbeke/Music Republic  kan zijn privacy statement  steeds wijzigen. Het privacy statement wordt op de websites gepubliceerd. De laatste wijziging gebeurde op 9 mei 2020.